Asociácia nezávislých producentov

Členovia

Členstvo:

Členom asociácie môže  byť  iba  právnická  osoba,  ktorá  pôsobí  v oblasti audiovizuálneho priemyslu ako producent alebo výrobca audiovizuálnych diel.

 

Prijatie za člena:

O prijatí za člena rozhoduje konvent na základe žiadosti žiadateľa o prijatie za člena a vyjadrenia kolégia k tejto žiadosti . Žiadosť o prijatie za člena musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa a musí byť k nej pripojený originál alebo hodnoverná fotokópia výpisu z
a) obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o individuálneho člena,
b) registra záujmových združení právnických osôb, ak ide o člena, ktorý je záujmovým združením právnických osôb, alebo
c) evidencie Ministerstva vnútra SR alebo stanov potvrdených Ministerstvom vnútra SR, ak ide o člena, ktorý je občianskym združením.

 

Žiadosť o prijatie za člena: