Asociácia nezávislých producentov

Činnosť

headshot-placeholder-horizontal.jpg

Asociácia nezávislých producentov (ANP, od roku 2010) je platforma pre ochranu záujmov nezávislých producentov a výrobcov audiovizuálnych diel v slovenskom i medzinárodnom audiovizuálnom prostredí.


Impulz pre vznik ANP vzišiel z iniciatívy Za transparentný a spravodlivý Audiovizuálny fond (apríl 2010) a jej členovia pokračujú vo vytváraní otvorenej komunikačnej platformy, ktorá poskytuje priestor na diskusiu o dôležitých otázkach aj ostatným profesionálom pôsobiacim v audiovizuálnom priemysle.
 

Asociácia vykonáva svoje činnosti s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochrany, ako aj ochranu práv duševného vlastníctva, najmä ochranu autorského práva a práv s ním súvisiacich. Asociácia prijala Etický kódex, ktorí sa jej členovia zaviazali dodržiavať.

V súčasnosti má ANP 20 členov.

Predmetom činnosti ANP je:

  • vytváranie komunikačnej platformy pre producentov,

  • ochrana záujmov audiovizuálneho priemyslu a presadzovanie spoločných záujmov členov asociácie,

  • vytváranie platformy pre technologické, obchodné a etické štandardy audiovizuálneho priemyslu,

  • vytváranie prostredia pre uplatňovanie a ochranu práv duševného vlastníctva,

  • spolupráca s regulačnými orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, najmä pri príprave legislatívneho prostredia,

  • zastupovanie členov v medzinárodných organizáciách audiovizuálneho priemyslu,

  • vytváranie štatistických a informačných databáz v oblasti audiovizuálneho priemyslu a vzájomné zdieľanie týchto informácií,

  • popularizácia asociácie a výsledkov jej činnosti,

  • propagácia audiovizuálneho priemyslu na Slovensku a v zahraničí.

Členstvo v ANP:

Členom asociácie môže byť právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti audiovizuálneho priemyslu ako producent alebo výrobca audiovizuálnych diel. O prijatí za člena rozhoduje konvent na základe žiadosti žiadateľa o prijatie za člena a vyjadrenia kolégia k tejto žiadosti. (viac informácií v Stanovách ANP a v časti Členovia.)

Orgány ANP:

KONVENT: 19 členov ANP
KOLÉGIUM: Peter Badač, Mário Homolka, Peter Kerekes, Michal Kollár, Ján Meliš, Zuzana Mistríková, Mátyás Prikler
PREZIDENTKA: Zuzana Mistríková
SUPERVÍZOR: Peter Neveďal

VÝKONNÁ RIADITEĽKA (neštat.): Alexandra Strelková

ANP je partnerom dok.incubator

Asociácia nezávislých producentov je partnerom a spoluorganizátorom medzinárodného projektu dok.incubator.

dok.incubator je medzinárodný workshop, ktorý tvorcom dokumentárnych filmov sprostredkúva skúsenosti a metódy výroby veľkých dokumentárnych filmov z kinetomatograficky vyspelých krajín Európy a z USA a uľahčuje im tým vstup na dôležité trhy. Workshop vstupuje do projektov v štádiu strihu a pol roka individuálne pracuje s kreatívnymi tímami (producent, režisér, strihač) na dramaturgickej, strihovej a obsahovej stránke projektov, ako i na ich efektívnom marketingu a premyslenej distribučnej stratégii. Je založený na troch týždňových stretnutiach, na ktorých sa okrem účastníkov s projektmi a lektorov zúčastňuje i skupina pozorovateľov a študentov filmových škôl. Výsledkom workshopu sú mimoriadne kvalitné filmové projekty so širokou distribúciou, ktoré sú konkurencieschopné na popredných svetových fórach. 

Hlavný organizátor projektu: DOK.Incubator (ČR). Viac o organizátoroch a partneroch tu.
Realizácia workshopu na Slovensku sa koná s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu.