Stanovisko ANP k návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde

Dvadsiateho piateho mája 2018 predložili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Renáta Kaščáková a Jozef Rajtár návrh novely zákona o Audiovizuálnom fonde (č. 516/2008 Z. z.; znenie návrhu).

Na uvedený návrh obratom reagovala prezidentka Asociácie nezávislých producentov (znenie listu pozri nižšie), následne zareagovali ďalšie organizácie a reprezentanti audiovizuálneho prostredia. Poslanecký návrh vychádza z podozrenia a pochybností SaS o financovaní konkrétneho projektu spoločnosti JMB Film & TV Production Generál, a prináša zásadné systémové zmeny, ktoré však profesionálne prostredie považuje neodborné, a pre fungovanie audiovízie na Slovensku deštruktívne, priam likvidačné . 

Audiovizuálny fond: Stanovisko AVF
K návrhu vydali stanoviská aj Slovenský filmový ústav, Fond na podporu umenia, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Slovenská filmová a televízna akadémia, zástupkyňa SR v Rade fondu EURIMAGES, slovenské filmové festivaly  a ďalšie profesné organizácie. (Znenie jednotlivých stanovísk je k dispozícii pri stanovisku AVF.)

Články k téme: 
S (hlasným) bubnom na (mediálne atraktívne) zajace (Kinečko, Zuzana Mistríková,  filmová producentka, prezidentka ANP)
Nielen vláde treba kultúrny reparát  (Denník N, Zora Jaurová, filmová producentka, prezidentka CIF, podpredsedníčka Progresívneho Slovenska)

List prezidentky ANP z 25. mája 2018 adresovaný poslancom strany Sloboda a Solidarita Renáte Kaščákovej a Jozefovi Rajtárovi:

Vážená pani poslankyňa,
vážený pán poslanec,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás v súvislosti s predložením návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde.

Som prezidentkou Asociácie nezávislých producentov - www.asociaciaproducentov.sk, ktorá združuje producentov, ktorí vykonávajú svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ako aj ochranu práv duševného vlastníctva, najmä ochranu autorského práva a práv s ním súvisiacich a ktorí sa pri svojom vstupe zaviazali dodržiavať etický kódex - https://www.asociaciaproducentov.sk/s/ANPeticky_kodex.pdf a s cieľom kultivovať producentské prostredie.
Členmi asociácie je celý rad renomovaných spoločností, ktoré pracujú zodpovedne a s výsledkami práce ktorých ste sa určite i vy mali možnosť stretnúť - z ostatných filmov z ich produkcie si dovoľujeme uviesť príkladom filmy: Dubček (L. Halama), Backstage (A. Sedláčková), Hmyz (J. Švankmajer), Čiara (P. Bebjak), Mečiar (T. Nvotová), Nina (J. Lehotský), Diera v hlave (R. Kirchhoff), Špina (T. Nvotová), Piata loď (I. Grófová), Učiteľka (J. Hřebejk), Červený kapitán (M. Kollár), Eva Nová (M. Škop)...

Naša asociácia systémovo spolupracuje so všetkými inštitúciami, ktoré spoluvytvárajú podmienky pre audiovizuálnu tvorbu na Slovensku a odborne pripomienkuje návrhy zmien zákonov a nižších právnych noriem, ktoré tieto podmienky definujú.
Opakovane narážame na situáciu, keď konkrétny prípad jedného producenta - či jedného projektu - okolo ktorého sa otvárajú otázky - vedie k ad hoc návrhom zmien, ktoré zásadným spôsobom a menia podmienky pre všetkých.

Váš návrh zákona môže mať na produkciu filmov na Slovensku zásadne negatívny dopad. Navrhujete zrušenie podpory vývoja filmových projektov a zákaz kombinácie verejných zdrojov určených pre produkciu.

V prvom rade upozorňujeme, že prostriedky na vývoj filmov sú v prípade napríklad animovaných diel (ale nie len tých) nevyhnutné. Bez takejto podpory sa okrem iného nemajú slovenskí producenti šancu uchádzať o európske zdroje určené na vývoj svojich diel (ktoré Slovenská republika spolufinancuje).
Je pre prostredie nevyhnutné, aby sa potenciál niektorých námetov a látok overil vo fáze vývoja - tak, aby do produkcie šli len tie projekty, ktoré majú skutočný predpoklad na vznik kvalitného filmu. Je samozrejme otázkou, aký je zdravý pomer projektov, ktoré majú ísť ďalej a ktoré nie. Je to však otázka i na kritériá podpory vo vývoji, schopnosť komisií projekty z hľadiska perspektívnosti posúdiť. Ale i v životopisoch najlepších filmových režisérov (napríklad Miloša Formana) nájdete celý rad projektov, ktoré vyvinuli a napokon nevznikli.

Váš druhý návrh ohrozuje produkciu ako takú - všetky vyššie uvedené filmy napríklad vznikli vďaka prostriedkom z fondu (fondov aj iných krajín) a televízii. Nie je možné na Slovensku vyrobiť celovečerný film len z prostriedkov z Audiovizuálneho fondu a vlastných vkladov producentov. Upozorňujeme aj na skutočnosť, že RTVS má zo zákona povinnosť spolupracovať s nezávislými producentmi v SR na výrobe audiovizuálnych diel - t.j. kombinácia týchto zdrojov je nevyhnutná, pretože dielo vyprodukované len zo zdrojov televízie nie je nezávislou produkciou.
Inak naša asociácia bola iniciátorom zmeny, aby sa v Audiovizuálnom fonde granty na produkciu nedávali "na etapy", ale raz a na celé dielo. AVF už takto granty poskytuje a sme presvedčení, že "etapový" spôsob postupne zanikne.

K obom témam existuje samozrejme celý rad ďalších informácií a argumentov, ktoré by pri zmene pravidiel mali byť brané do úvahy.
V mene asociácie chcem potvrdiť, že aj pre nás je zásadné, aby využívanie verejných zdrojov producentmi nevzbudzovalo žiadne pochybnosti. Nie je však možné, aby prípadné zneužitie systému jednotlivcom - ktoré (ak k nemu došlo) má byť riešené štandardnými nástrojmi, ktoré má spoločnosť k dispozícii - viedlo k "sankcionovaniu" prostredia ako takého.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, rovnako ako vy vnímame veľmi citlivo akýkoľvek prípad, ktorý naštrbuje dôveru verejnosti k filmovej produkcii a môže znamenať ohrozenie verejného financovania filmovej tvorby ako takého. A sme pripravení akýmkoľvek spôsobom sa podieľať na vytváraní takých podmienok, aby bolo financovanie transparentné a zodpovedné. Chceme požiadať aj vás, aby ste k tejto problematike pristupovali zodpovedne a návrhy na zmeny pripravovali so znalosťami všetkých súvislostí a v komunikácii so sektorom, ktorého sa zmeny týkajú. Vaše tvrdenie v dôvodovej správe, že návrh nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, je nepravdivé.
Naša asociácia je pripravená spolupracovať na všetkých zmenách, ktoré zlepšia systém v akomkoľvek ohľade.

S pozdravom

Zuzana Mistríková
prezidentka ANP

ANP